Vi jobbar hos dig när du jobbar hemma
hemfrid_logo

Med anledning av coronaviruset

Information från Hemfrid

Hemfrid håller sig uppdaterade gällande coronavirusets (Covid-19) utveckling och följer de rekommendationer som återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida och har löpande kontakt med vår arbetsgivarorganisation.

Vi jobbar hos dig när du jobbar hemma

Vi städar som vanligt hos våra kunder! I förebyggande syfte uppmanar vi våra kunder att höra av sig till sin områdeschef om det finns misstanke om eventuell smitta eller om du har haft kontakt med smittad person. Städtillfället bokas då om.

Om du inte är kund idag men vill starta veckostädning nu eller framåt så kontakta oss här för att boka in ett telefonbesök, digitalt besök eller hembesök.

Inbokade städtillfällen

Många arbetar hemifrån dessa dagar eller behöver vara hemma med friska barn vars skolor håller stängt och det går naturligtvis bra att vara hemma när din Hemfridare kommer.

Det är bra att veta att vi kan vara flexibla med längd på städpasset och veckodag. Hör av dig till din områdeschef så löser vi det!

På Hemfrid har vi väldigt goda hygienrutiner och med anledning av den rådande situationen har vi informerat alla våra medarbetare om hur de ska agera för att minimera risk för smittspridning med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi förser våra Hemfridare med handsprit att ha med sig till jobbet och de har tillgång till handskar och masker som de kan använda vid behov.

Kontakta oss

Om du har veckostädning med Hemfrid och har ytterligare frågor, kontakta din områdeschef.

Övriga frågor måndag-fredag kl. 8-17: Tel 0200 - 11 45 50
Kundservice: [email protected]

Information from Hemfrid

Hemfrid keeps updated on the development of the corona virus (Covid-19) and follows the recommendations found on the website of the Public Health Authority and has ongoing contact with our employer organization.

We deliver as usual

We clean as usual at our customers'! As a preventative measure, we urge our customers to contact their area manager if there is a suspicion of an infection or if you have had contact with an infected person. The cleaning session is then re-booked.

If you are not a customer today but want to start weekly cleaning now or forward to contact us here to book over the phone, through a digital visit or a home visit.

Booked cleaning sessions

Many work from home these days or have to be at home with healthy children whose schools are closed and of course it is ok to be at home when your Hemfridare comes to clean.

It is good to know that we can be flexible with the length of the cleaning session and the cleaning day. Contact your area manager and we will work it out!

At Hemfrid, we have very good hygiene practices and, due to the prevailing situation, we have informed all our employees how they should act to minimize the risk of contagion with reference to the guidelines of the Public Health Authority. We supply sanitizer for Hemfridarna to take with them to work and they have access to gloves and masks that they can use when needed.

Contact Us

If you have weekly cleaning with Hemfrid and have further questions, contact your area manager.

Other questions Monday-Friday 8-17: Tel: 0200 - 11 45 50

Customer Service: [email protected]

scroll top