Så hanterar vi covid-19
corona-banner-1920x780

Med anledning av covid-19

Information från Hemfrid

Vi håller oss uppdaterade gällande utvecklingen av covid-19 och följer de rekommendationer som återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Så hanterar vi Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Vi fortsätter att anpassa oss för att hantera vardagen med pandemin på bästa sätt och leverera våra tjänster tryggt och säkert. I och med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer så har vi vidtagit en del extra åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, sammantaget har vi gjort följande;

-Förstärkt våra hygienrutiner och informerar våra medarbetare kontinuerligt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk.

-Delat ut handsprit till våra medarbetare att ha med till jobbet.

-Delat ut munskydd till medarbetare att ha i kollektivtrafiken och hos de kunder som är hemma.

-Satt in extra resurser för att ta oss till kund på annat sätt än med buss och tåg, och gör vad vi kan för att minska belastningen i kollektivtrafiken. Bland annat erbjuder vi bilskjuts till jobbet i större utsträckning och har hyrt in cyklar för att våra medarbetare ska kunna ta sig till kund på ett säkert och smidigt sätt.

Vi jobbar hos dig när du jobbar hemma

Vi städar som vanligt hos våra kunder! I förebyggande syfte och med omtanke för varandra uppmanar vi våra kunder att höra av sig till oss direkt via telefon eller mejl om det finns misstanke om eventuell smitta eller om du har haft kontakt med smittad person. Städtillfället bokas då om.

Om du inte är kund idag men vill starta veckostädning nu eller framåt så kontakta oss här för att boka in ett telefonbesök, digitalt besök eller hembesök.

Inbokade städtillfällen

Många arbetar hemifrån dessa dagar eller behöver vara hemma med friska barn vars skolor håller stängt och det går naturligtvis bra att vara hemma när din Hemfridare kommer.

Det är bra att veta att vi kan vara flexibla med längd på städpasset och veckodag. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss

Om du har några ytterligare frågor eller funderingar så är det bara att kontakta oss på 0200 – 11 45 50 så hjälper vi dig. Vi har öppet måndag till fredag, 8 – 17.

Du kan också mejla till oss på info@hemfrid.se

Information from Hemfrid

Hemfrid keeps updated on the development of the corona virus (covid-19) and follows the recommendations found on the website of the Public Health Authority and has ongoing contact with our employer organization.

How we handle the Swedish Public Health Agency's new recommendations

We continue to adapt to handle everyday life with covid-19 in the best way and deliver our services safely and securely for both customers and employees. With the Public Health Agency's new recommendations at the end of October, we have taken some extra measures to contribute to reducing the spread of infection, all in all we have done the following;

-Strengthened our hygiene routines and continuously inform our employees with the Swedish Public Health Agency's recommendations on washing your hands, keeping your distance and staying home if you are ill.

-Distributed hand sanitizer to our employees to bring to work.

-Distributed masks primarily to employees who work at home with risk groups or to customers who want it.

-Put in extra resources to take us to the customer in other ways than by bus and train, and do what we can to reduce the load on public transport. Among other things, we offer car transport to work to a greater extent and have rented bicycles so that our employees can get to the customer in a safe and smooth way.

We work at your home while you work at home

We clean as usual at our customers'! As a preventative measure, we urge our customers to contact us directly if there is a suspicion of an infection or if you have had contact with an infected person. The cleaning session is then re-booked. The cleaning session is then re-booked.

If you are not a customer today but want to start weekly cleaning now or forward to contact us here to book over the phone, through a digital visit or a home visit.

Booked cleaning sessions

Many work from home these days or have to be at home with healthy children whose schools are closed and of course it is ok to be at home when your Hemfridare comes to clean.

It is good to know that we can be flexible with the length of the cleaning session and the cleaning day. Get in touch with us and we will help you!

Contact Us

If you have any further questions or concerns, just contact us on 0200 - 11 45 50 and we will help you. We are open Monday to Friday, 8 - 17.

You can also email us at info@hemfrid.se