Bokningsvillkor

Parter

Hemfrid i Sverige AB, Box 38154 100 64 Stockholm, tfn 08-555 915 00, org. nr. 556529-8444, (nedan kallat Hemfrid). Kunden, närmare angiven på omstående sida (nedan kallad Kunden).

Bakgrund

Hemfrid verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har förklarat sig vara i behov av Hemfrids tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:

1. Utbud av tjänster

1.1 Hemfrid tillhandahåller följande tjänster:

a) ”Hemservice”, vilket omfattar städning, strykning, fönsterputs, flyttstädning och trädgårdsservice samt annat hushållsarbete som Hemfrid och Kunden i samråd kommer överens om.

b) ”Familjeservice”, vilket omfattar barnpassning samt annat arbete som Hemfrid och Kunden i samråd kommer överens om.

c) ”Specialtjänster”, vilket omfattar matlagning, handling, gå ärenden samt annat arbete som Hemfrid och Kunden i samråd kommer överens om.

1.2 Den tjänst som Hemfrid tillhandahåller i detta specifika avtal samt vid vilken tidpunkt tjänsten skall utföras överenskommes på motstående sida och bekräftas skriftligen av Hemfrid och Kunden.

2. Åtagande

2.1 Hemfrid förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Hemfrid skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.

2.2 Kunden ansvarar för att andra medlemmar i dennes hushåll uppträder korrekt och ansvarsfullt mot Hemfrids personal i samband med utförandet av tjänsten.

2.3 Kunden skall informera och samråda med Hemfrids personal om samtliga förhållanden som den behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.4 Hemfrid äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan häva detta åtagande. Hemfrid skall dock därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t ex att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam eller annars sådan att Hemfrid inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och bra sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Hemfrid eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.

2.5 Hemfrid förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Hemfrids personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker skall Kunden utge ett vite till Hemfrid motsvarande tre (3) heltidsmånadslöner (enligt gällande anställningsavtal med Hemfrid) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person. Med ”närstående” avses i detta avtal;

a) den som är gift eller sammanboende med Kunden och
b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1 Kunden skall till Hemfrid utge ersättning för utförd tjänst enligt nu gällande priser vilka framgår av punkt 9.

3.2 Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning skall ske senast inom tjugo (20) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

3.3 Fakturan anges i två belopp med anledning av direktavdraget i Lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnaden. Är Kunden berättigad till skattereduktion skall det lägre beloppet väljas. Om Kunden ligger i riskzonen för att skattereduktion ej kommer att medges skall det högre beloppet väljas. Är Kunden inte berättigad till skattereduktion kommer endast ett belopp anges på fakturan, totalbeloppet.

3.4 Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet så gäller följande:

Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion, skall Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.

3.5 Kunden skall meddela Hemfrid minst fem (5) arbetsdagar i förväg om en specifik avtalad tjänst ej skall utföras. I annat fall skall ersättning för beställd tjänst erläggas.

3.6 Anmärkningar på Hemfrids fakturor skall skriftligen vara Hemfrid tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum.

4. Ansvarsbegränsning, etc.

Försenad eller utebliven service.

4.1 Vid försening av service skall ersättning enligt pkt 3.1 inte utgå för den tid som motsvarar förseningen, och vid helt utebliven Hem- eller Familjeservice eller Specialtjänst skall ingen ersättning enligt pkt 3.1 utgå. Kundens rätt att innehålla ersättning enligt vad nu sagts skall utgöra den enda sanktionen för försenad eller utebliven tjänst enligt detta avtal. Hemfrid ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven Hem- eller Familjeservice eller Specialtjänst utöver vad som uttryckligen anges häri. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller utebliven Hem- eller Familjeservice eller Specialtjänst.

Skada på person eller egendom m.m.

4.2 Kunden ska ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet.

Om det visas att Hemfrid eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak- eller personskada ersätter Hemfrid sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Hemfrid skadan/felet. Hemfrid ansvarar gentemot Kund för sakskada som Hemfrid eller dess personal vållar upp till ett belopp om 10 000 000 kr per skada och 20 000 000 kr per år.

Hemfrid svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Hemfrids företagsförsäkring.

För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Hemfrid därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen).

Erfarenhetsmässigt kan Kunden få det svårt att uppfylla sin bevisbörda om mer än två (2) dagar förflutit efter utfört arbete varför det rekommenderas att man meddelar Hemfrid om eventuella fel inom två (2) arbetsdagar. Detta är framförallt viktigt när det kommer till själva utförandet. När det gäller sakskada rekommenderas att man meddelar Hemfrid inom fem (5) arbetsdagar efter skadans uppkomst till Hemfrid. Om det finns omständigheter som föranleder att anmälan om sakskada ej kan ske senast fem (5) arbetsdagar efter utförd tjänst men inom skälig tid görs en bedömning från fall till fall beroende på omständigheterna huruvida Kunden har förlorat sin rätt till ersättning gentemot Hemfrid.

5. Försäkring

5.1 Hemfrid har tecknat försäkring för sin personal och för tillhandahållen Hem- och Familjeservice samt Specialtjänster.

6. Avtalstid

6.1 Detta avtal gäller för de leveranser som angives på omstående sida.

7. Uppsägning på grund av avtalsbrott

7.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten; eller

b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

8. Meddelanden

8.1 Meddelanden föranledda av detta avtal skall skickas skriftligen till part.

8.2 Om parts adress eller telefaxnummer ändras skall denne skriftligen meddela motparten om ny adress/telefaxnummer.

8.3 Överenskomna avvikelser från detta avtal skall, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

9. Tvist

9.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

10. Personuppgiftslag

10.1 Hemfrid använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfyllasina tjänster mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom att Hemfrid därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Hemfrid även av utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.

Boka regelbunden hemstädning!


BÖRJA MED ATT BOKA ETT HEMBESÖK.

Vi börjar alltid med att hälsa på hemma hos dig. Så kan vi tillsammans gå igenom vad just du behöver hjälp med.

m2

Hör av dig!

Frågor om bokningar eller abonnemang? Ring oss på

0200-11 45 50

eller maila till info@hemfrid.se

Att jobba på Hemfrid


Anastasia

”Schyssta villkor, kollektivavtal och ansvarsförsäkring.”

Jag trivs väldigt bra på Hemfrid. Först och främst har vi roligt tillsammans allihop, men det är också skönt att veta att man har kollektivavtal och ansvarsförsäkring om något skulle hända.

VILL DU JOBBA PÅ HEMFRID?

Hemfrid växer! Just nu söker vi duktiga Hemfridare till Stockholm, Göteborg, Västerås, Uppsala och Malmö.