Så hanterar vi covid-19

Villkor

Allmänna villkor gällande hushållsnära tjänster för privatpersoner.

I den mån inte annat anges i ett avtal mellan dig och Hemfrid i Sverige AB (org. nr. 556529-8444) (”Hemfrid") gäller följande allmänna villkor.

INNEHÅLL

 1. HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
 2. PRIS FÖR HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER OCH BETALNING
 3. FLYTT AV BOHAG
 4. ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG
 5. OMBOKNING/AVBOKNING OM DU KÖPER ENSTAKA SERVICETILLFÄLLEN ELLER LÖPANDE AVTAL OM HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
 6. OMBOKNING/AVBOKNING OM DU ABONNERAR PÅ HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
 7. UTEBLIVEN ELLER FELAKTIGT UTFÖRD HUSHÅLLSNÄRA TJÄNST
 8. BEFRIELSEGRUND
 9. ANSVAR
 10. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
 11. ÖVRIGT
 12. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
 13. TVIST
 14. ÄNDRING AV VILLKOREN

1. Hushållsnära tjänster

Vi erbjuder Hushållsnära tjänster som utförs på ett professionellt och fackmannamässigt sätt. Hushållsnära tjänster utgörs av städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, familjeservice (exempelvis vardagsomsorg) och flytt samt annat arbete som vi kommer överens med dig om. Hushållsnära tjänster utförs vid de servicetillfällen som vi kommer överens med dig om.

2. Pris för hushållsnära tjänster och betalning

2.1 Du kan köpa Hushållsnära tjänster från oss, som enstaka servicetillfällen, på löpande avtal eller som abonnemang.

2.2 Du betalar oss för Hushållsnära tjänster enligt våra vid var tid gällande priser. Om vi höjer priserna kommer vi meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg. Du kan alltid hitta gällande priser på www.hemfrid.se eller genom att kontakta oss.

2.3 Om du har ett abonnemangsavtal betalas månadsavgiften från och med den månad Hushållsnära tjänster aktiveras. Hushållsnära tjänster aktiveras vid det första bokade servicetillfället.

2.4 Om du har ett löpande avtal faktureras utförda servicetillfällen under en månad efterföljande månad.

2.5 Du kommer att få en specificerad faktura från oss. Betalning ska ske senast på den förfallodag som anges på fakturan. Skulle du betala efter förfallodagen tar vi ut dröjsmålsränta enligt räntelagen och andra avgifter såsom påminnelseavgifter tillkommer.

2.6 Vi erbjuder skattereduktion för hushållsarbete enligt vid var tid gällande regler. Om Skatteverket inte godkänner ditt avdrag, exempelvis på grund av att du inte är berättigad till skattereduktion eller för att du har utnyttjat hela skattereduktionen, kommer vi skicka en faktura avseende det

3. Flytt av bohag

Vid flytt av bohag tillämpar vi Bohag 2010 Allmänna flyttbestämmelser för konsument, med undantag för punkt 17 som regleras av punkt 13 i dessa villkor.

4. Ångerrätt enligt lag

4.1 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så kan du inom 14 dagar från det att du ingick avtal ångra detta utan att ange något skäl och därmed säga upp avtalet genom att meddela oss det.

4.2 Om du begär att servicetillfället ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och du ska betala det avtalade priset.

4.3 Om du har begärt att ett servicetillfälle ska utföras under ångerfristen och enbart en del av servicetillfället utförts innan utövande av ångerrätten ska du betala en proportionell andel av det avtalade priset.

4.4 Om du ångrar dig ska du meddela Hemfrid detta genom att kontakta oss på adress Hemfrid, Box 38154, 100 64 Stockholm, per felefon 08-555 915 00 genom e-mail till [email protected] eller genom att på annat sätt meddela Hemfrid att du ångrar köpet, inom ångerfristen.

4.5 Du har möjlighet att använda Konsumentverkets standardformulär vid utövande av ångerrätten (Se Ångerblankett).

4.6 Vi återbetalar alla betalningar vi mottagit från dig utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter att vi blev informerade om ditt beslut att ångra din beställning. Vi kommer att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

5. Ombokning/avbokning om du köper enstaka servicetillfällen eller löpande avtal om hushållsnära tjänster

5.1 Om du köper enstaka Hushållsnära tjänster eller ingått löpande avtal om Hushållsnära tjänster får du omboka/avboka servicetillfälle på följande villkor;

a) Ombokning/avbokning. Om du meddelar Hemfrid minst 5 arbetsdagar i förväg, betalar du inte för servicetillfället.

b) Avbokning. Om du meddelar Hemfrid mindre än 5 arbetsdagar i förväg, får du betala 25 % av kostnaden för servicetillfället. Notera att detta är innan rutavdrag.

c) Ombokning. Om du meddelar Hemfrid mindre än 5 arbetsdagar i förväg, får du betala 12,5 % av kostnaden för servicetillfället. Notera att detta är innan rutavdrag.

5.2 Vi tillhandahåller Hushållsnära tjänster även på röda dagar och våra vanliga omboknings-/avbokningsregler i punkt 5.1 gäller.

6. Ombokning/avbokning om du abonnerar på hushållsnära tjänster

6.1 Om du abonnerar på våra Hushållsnära tjänster får du omboka/avboka servicetillfälle på följande villkor;

a) Ombokning/avbokning. Om du meddelar Hemfrid minst 5 arbetsdagar i förväg, flyttas den inte utnyttjade tiden till din timbank.

b) Avbokning. Om du meddelar Hemfrid mindre än 5 arbetsdagar i förväg, får du betala 25 % av kostnaden för servicetillfället. Notera att detta är innan rutavdrag.

c) Ombokning. Om du meddelar Hemfrid mindre än 5 arbetsdagar i förväg, får du betala 12,5 % av kostnaden för servicetillfället. Notera att detta är innan rutavdrag.

6.2 Vi tillhandahåller Hushållsnära tjänster även på röda dagar och våra vanliga omboknings-/avbokningsregler i punkt 6.1 gäller.

6.3 I din timbank kan du maximalt ha 3 outnyttjade servicetillfällen eller 3 överutnyttjade servicetillfällen utöver de som ingår i ditt abonnemang. Om du utnyttjat mer än 3 extra servicetillfällen kommer dessa att faktureras på nästkommande faktura. Ditt timbankssaldo uppdateras i Hemfrids Kundapp som går att ladda ner gratis på App Store (itunes.apple.com/appstore) eller Google Play (play.google.com) från september 2018. Har du outnyttjade servicetillfällen kvar i timbanken vid uppsägning av ditt abonnemang har du rätt att utnyttja dessa senast inom 60 dagar efter att abonnemanget avslutats förutsatt att du bokat in dem senast innan avtalstiden löpt ut. Under de 60 dagarna gäller avtalet samt tillämpliga bestämmelser i dessa villkor inklusive ombokning/avbokningsreler för servicetillfällena. Servicetillfällen som du betalt för men som inte utnyttjas under dessa 60 dagar återbetalas ej. Har du överutnyttjat servicetillfällen vid uppsägning faktureras dessa i samband med din sista faktura.

6.4 Om du har fått skattereduktion vid köp av timmarna i timbanken måste du utnyttja timmarna i timbanken för Hushållsnära tjänster som omfattas av skattereduktion.

7. Utebliven eller felaktigt utförd hushållsnära tjänst

7.1 Om du köper enstaka Hushållsnära tjänster eller ingått löpande avtal om Hushållsnära tjänster och vi inte utför Hushållsnära tjänsten och om vi inte kommer överens om att vi ska utföra den på en annan dag, behöver du inte betala för servicetillfället.

7.2 Om du har ett abonnemang och vi inte utför Hushållsnära tjänsten och om vi inte kommer överens om att vi ska utföra den på en annan dag, förs servicetillfället över till din timbank.

7.3 Om du tycker att vi har utfört Hushållsnära tjänster fel eller bristfälligt ska du kontakta oss snarast. Kontaktuppgifter till oss framgår av punkt 11.4. Reklamation får inte ske senare än tre år efter att tjänsten utfördes. Vi tillämpar gällande konsumentlagstiftning och åtgärdar fel och brister i utförda Hushållsnära tjänster så snart som möjligt.

8. Befrielsegrund

8.1 Hemfrid har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Hemfrid kan visa att fel eller dröjsmål beror på omständighet utanför Hemfrids kontroll och som Hemfrid inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades eller när Hushållsnära tjänster utfördes och vars följder Hemfrid inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

9. Ansvar

9.1 Vi åtar oss att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av vår personal.

9.2 Vi svarar inte för skada eller förlust i näringsverksamhet.

10. Avtalstid och uppsägning

10.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med att du har godkänt dem, och löper tills vidare så länge som avtalet är giltigt.

10.2 Löpande avtal gäller tills vidare utan bindningstid och kan sägas upp av båda parter till upphörande med omedelbar verkan. Vad gäller servicetillfällen som är inbokade efter att avtalet upphört att gälla är du bunden av omboknings-/avbokningsreglerna i punkt 5 och övriga tillämpliga bestämmelser i dessa villkor och avtalet.

10.3 Abonnemang gäller tills vidare med uppsägningsrätt för bägge parter. Om uppsägning sker före den 15:e i en månad upphör abonnemanget att gälla den sista dagen i innevarande månad. (Ett förtydligande exempel: om uppsägning sker den 14 januari så upphör abonnemanget att gälla den 31 januari.) Om uppsägning sker den 15:e eller senare i en månad upphör abonnemanget att gälla den sista dagen i efterföljande månad. (Ett förtydligande exempel: om uppsägning sker den 15 januari så upphör abonnemanget den 28 (eller vid skottår den 29) februari). Vad gäller servicetillfällen som finns i timbanken efter att abonnemanget upphört är du bunden av omboknings/avbokningsreglerna i punkt 6.2.

10.4 Vi har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller låta bli att utföra Hushållsnära tjänster hos dig. Särskilda skäl kan vara att:

a) arbetsmiljön för vår personal i ditt hem är undermålig eller ohälsosam,

b) samarbetet mellan dig och vår personal inte fungerar, eller

c) att du inte betalar faktura trots påminnelse.

11. Övrigt

11.1 Du äger inte rätt att utan Hemfrids skriftliga samtycke överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

11.2 Hemfrid har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

11.3 Meddela oss omedelbart om du ändrar adress, telefonnummer, portkod eller larmnummer, eller andra uppgifter vi behöver för att utföra Hushållsnära tjänster.

11.4 Du kan kontakta oss skriftligen på adress Hemfrid, Box 38154, 100 64 Stockholm, på vår besöksadress Rosenlundsgatan 13, 118 53 Stockholm, per telefon 08-555 915 00 eller genom e-mail till [email protected].

12. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig och andra som tar del av våra tjänster. Genom att ingå avtal med Hemfrid förstår du att vi behandlar personuppgifter enligt vad som följer i vår integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa villkor. Du kan läsa vår integritetspolicy genom att trycka här.

13. Tvist

13.1 Om parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

13.2 Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

13.3 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av Stockholms tingsrätt. Konsument har dock rätt att väcka talan vid rätten i den ort där konsumenten har sin hemvist i enlighet med 18 kap. 8a § rättegångsbalken.

14. Ändring av villkoren

14.1 Utöver vår rätt att ändra priserna enligt punkt 2.2, har vi också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om vi ändrar villkoren kommer vi meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringarna träder i kraft. Du kan alltid hitta gällande villkor på www.hemfrid.se eller erhålla dem genom att kontakta oss.

scroll top