Allmänna villkor

Senast uppdaterat 1 april 2021.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER TILL KONSUMENT

Hemfrid i Sverige AB, org. nr. 556529–8444 ("Hemfrid") tillhandahåller hushållsnära tjänster såsom exempelvis städning, tvättning, strykning, fönsterputs, trädgårdsarbete, flytthjälp och familjeservice (barnpassning och vardagsomsorg) ("Tjänsterna").

Dessa allmänna villkor gäller mellan Hemfrid och en fysisk person ("Kunden") som beställer en eller flera av Tjänsterna från Hemfrid. Sådan beställning kan ske genom undertecknandet av ett uppdragsavtal, eller genom beställning av Tjänsterna via Hemfrids hemsida, i Hemfrids applikation eller per telefon. Beställningen/uppdragsavtalet, tillsammans med dessa allmänna villkor och eventuella andra bilagor, utgör det avtal mellan Hemfrid och Kunden som reglerar villkoren för Hemfrids tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden ("Avtalet"). För det fall det skulle förekomma motstridigheter mellan dessa allmänna villkor och beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) ska beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) äga företräde framför dessa allmänna villkor.

1. HEMFRIDS TJÄNSTER

1.1 Kunden beställer Tjänsterna vid enstaka tillfällen enligt gällande prislista, eller som ett abonnemang med fast månadsavgift, enligt vad som framgår av Avtalet.

2. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VISSA AV TJÄNSTERNA

2.1 Flytt Vid flytt av bohag gäller BOHAG 2010 – Allmänna flyttbestämmelser för konsumenter ("Bohag 2010") i dess helhet istället för dessa allmänna villkor med undantag för punkten 17 i Bohag 2010 som ersätts av punkten 18 i dessa allmänna villkor.

2.2 Familjeservice Vid familjeservice gäller inte punkten 3.2 i dessa allmänna villkor. Utbyte av ordinarie personal vid fall av sjukdom eller annan frånvaro får endast göras efter särskilt godkännande av Kunden.

3. HEMFRIDS ÅTAGANDEN

3.1 Hemfrid ska utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Tjänsterna ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Hemfrids personal ska inneha erforderlig utbildning för att utföra Tjänsterna och Hemfrid innehar de tillstånd som krävs för att utföra Tjänsterna på basis av kund inlämnad information.

3.2 Om det särskilt avtalats att viss angiven personal ska utföra Tjänsterna kommer Hemfrid göra sitt bästa för att åstadkomma detta. Vid sjukdom eller annan frånvaro har Hemfrid emellertid rätt att ersätta sådan angiven personal med annan personal.

3.3 Hemfrid har rätt att anlita underleverantörer för utförande av Tjänsterna. Hemfrid ansvarar dock fullt ut för sina underleverantörer såsom för sig själv.

4. KUNDENS ÅTAGANDEN

4.1 Kunden ska tillse att Hemfrid får tillträde till de utrymmen, samt tillgång den utrustning och det material som krävs för att Hemfrid ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Det kan exempelvis röra sig om att Kunden ska tillhandahålla städutrustning (såsom ändamålsenlig dammsugare med munstycken), nycklar och portkod, samt information om hur Hemfrid får tillgång till den yta där Tjänsterna ska utföras. Om Hemfrid enligt Avtalet ska tillhandahålla utrustning eller material har Hemfrid rätt att debitera detta särskilt.

4.2 Kunden ska löpande informera och samråda med Hemfrids personal om förhållanden som Hemfrid kan antas behöva få kännedom om för att kunna utföra Tjänsterna. Kunden ska särskilt informera om förekomsten av värdefulla och/eller ömtåliga föremål och material samt hur sådana föremål och material ska hanteras samt om befintliga ledningar och materialval i Kundens bostad som kan ha betydelse för Hemfrids utförande av Tjänsterna.

4.3 Kunden är ansvarig för att informationen enligt punkten 4.2 hålls uppdaterad under hela avtalsperioden.

4.4 Kunden är skyldig att i samband med Avtalets upphörande hämta upp och kvittera ut nycklar som lämnats till Hemfrid på Hemfrids kontor. Om Kunden inte hämtat ut sina nycklar inom en (1) månad från det att Hemfrid meddelat Kunden om att upphämtning ska ske, kommer Hemfrid att se till att nycklarna förstörs. Hemfrid kan på Kundens skriftliga begäran, skicka tillbaka nycklar till Kunden med rekommenderat brev eller på annat sätt. Sådant återlämnande sker dock helt på Kundens risk och Hemfrid bär inget ansvar i samband med detta.

4.5 Kunden ska tillse att Hemfrids personal vid utförande av Tjänsterna erbjuds en god och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och förordningar.

5. HEMFRIDS RÄTT ATT NEKA TJÄNSTER

5.1 Hemfrid har rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses exempelvis att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot Hemfrids personal, att utrustning eller material som Kunden tillhandahåller inte är lämpliga för ändamålet, att Kunden inte kan garantera en god och säker arbetsmiljö för Hemfrids personal eller att det föreligger omständigheter som är av sådan art att Hemfrid bedömer att det saknas rimliga förutsättningar att utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet.

6. OM- OCH AVBOKNING AV TJÄNSTER

6.1 Kunden har rätt att om- eller avboka utförandet av en Tjänst kostnadsfritt förutsatt att sådan om- eller avbokning sker minst fem (5) vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts. Avser avbokningen en Tjänst som omfattas av ett abonnemang, sparas det outnyttjade Tjänstetillfället i Kundens timbank, enligt punkten 7 nedan.

6.2 Sker ombokning senare än fem (5) vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts debiteras Kunden 12,5 procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

6.3 Sker avbokning senare än fem (5) vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts debiteras Kunden 25 procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

6.4 Kostnaden vid om- och avbokning enligt punkt 6.1 berättigar inte till RUT-avdrag.

7. TIMBANK

7.1 Om Kunden väljer att avboka utförandet av en Tjänst som omfattas av ett abonnemang sparas det antal timmar som motsvarar det outnyttjade Tjänstetillfället i en timbank som Kunden kan välja att använda vid ett senare tillfälle.

7.2 Om inte annat särskilt överenskommits, kan Kunden maximalt spara det antal timmar som motsvarar tre (3) Tjänstetillfällen, enligt Kundens abonnemang, i timbanken. Överskjutande tid kommer att debiteras Kunden.

7.3 Hemfrid förbehåller sig rätten att radera sådana timmar i timbanken som inte utnyttjats inom ett (1) år från det att Tjänstetillfället avbokades.

7.4 Kunden har möjlighet att se sitt timbanksaldo i Hemfrids kundapplikation som går att ladda ner från App Store och Google Play.

8. ÅNGERRÄTT

8.1 Om Avtalet tecknats med Kunden på distans har Kunden ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten innebär att Kunden har rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar från Avtalets ingående.

8.2 Om Kunden utövar ångerrätten har Hemfrid rätt till en proportionell andel av det avtalade priset för de Tjänster som utförts tiden innan Kunden gav meddelande om utövande av ångerrätten.

8.3 Om Kunden önskar utöva sin ångerrätt ska Hemfrid underrättas om detta via e-post till info@hemfrid.se.

9. PRISER OCH AVGIFTER

9.1 Priser och eventuella avgifter för Tjänsterna framgår av Avtalet eller, om inget särskilt pris avtalats, av Hemfrids från tid till annan gällande prislista. Om annat inte särskilt anges är samtliga priser angivna inklusive mervärdesskatt och utan eventuellt RUT-avdrag.

9.2 Hemfrid har rätt att debitera Kunden en serviceavgift som motsvarar Hemfrids kostnader för städmedel material och utrustning samt RUT-administration.

9.3 Hemfrid har rätt att göra justeringar av avtalade priser baserat på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), lönejusteringar för anställda, andra förändringar i Hemfrids kostnadsbas, lag, myndighetsbeslut, skatter, tullar eller andra offentliga pålagor samt liknande situationer som påverkar priset för Tjänsterna. Prisjusteringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg. Om Kunden inte accepterar en prisjustering har Kunden rätt att inom två (2) veckor från mottagandet av Hemfrids meddelande om prisjustering säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

9.4 Om Kunden under avtalsperioden utökar Tjänsternas omfattning eller om Hemfrid vid utförande av Tjänsterna tvingas vidta oförutsedda åtgärder för att kunna fullgöra sina åtaganden har Hemfrid rätt att debitera Kunden för utfört merarbete.

9.5 Hemfrid har även rätt att fakturera Kunden en reseavgift om Kundens bostad/lokal inte går att nå med kommunala färdmedel och/eller om avståndet mellan Kundens bostad/lokal och Hemfrids närmaste kontor är mer än trettio (30) km.

10. RUTAVDRAG

10.1 Kunden kan utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna, om och i den mån RUT-avdrag är tillämpligt. Hemfrid följer i denna del de lagar och regler för RUT-avdrag som är tillämpliga från tid till annan.

10.2 Kunden ska informera Hemfrid om Kunden avser att utnyttja RUT-avdrag.

10.3 Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har Hemfrid rätt att debitera Kunden motsvarande belopp. För mer information om RUT-avdrag, se www.skatteverket.se.

11. BETALNING OCH FRYSNING AV ABONNEMANG

11.1 Utförda Tjänster faktureras månadsvis i efterskott och betalning ska ske på i fakturan angivet förfallodatum.

11.2 Vid utebliven betalning har Hemfrid rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

11.3 Vid Kundens dröjsmål med betalning har Hemfrid rätt att omedelbart avbryta utförandet av Tjänsterna och leverans av produkter (om tillämpligt), eller frysa Tjänsterna. Frysning av Tjänsterna innebär att inbokade Tjänstetillfällen tas bort och att nya Tjänstetillfällen inte kan bokas in av Kunden förrän Kunden till fullo betalat förfallna belopp till Hemfrid.

11.4 Eventuella invändningar från Kunden mot fakturan ska göras senast samma dag som fakturans förfallodag.

12. FÖRSÄKRING

12.1 Hemfrid ska under avtalsperioden inneha en ansvarsförsäkring som är lämplig i förhållande till Tjänsterna som omfattas av Avtalet. Hemfrids försäkring omfattar inte skador orsakade av Kunden.

12.2 Kunden bör under avtalsperioden inneha en hemförsäkring som omfattar de utrymmen där Tjänsterna ska utföras.

13. UTEBLIVEN ELLER FELAKTIGT UTFÖRD TJÄNST

13.1 Om Hemfrid inte utför en Tjänst och det inte beror på omständigheter hänförliga till Kunden, ska Kunden inte debiteras för den aktuella Tjänsten.

13.2 Vid fel eller brist i Hemfrids utförande av en Tjänst ska Hemfrid ges möjlighet att avhjälpa felet/bristen. Om felet/bristen inte kan avhjälpas, eller om felet/bristen kvarstår efter Hemfrids försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte givit Hemfrid tillfälle att försöka avhjälpa felet.

13.3 Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Hemfrids utförande av en Tjänst utgår endast om Kunden kan visa att Hemfrid orsakat den påstådda skadan.

13.4 Kunden ska reklamera fel eller brist avseende en utförd Tjänst till Hemfrid inom skälig tid från det att Kunden märkt, eller borde ha märkt, felet/bristen.

13.5 Om Kunden önskar reklamera en Tjänst ska Hemfrid underrättas om detta via e-post till: info@hemfrid.se. Kunden ska använda av Hemfrid anvisat formulär eller följa andra av Hemfrid givna instruktioner för reklamation och inkomma med sådant underlag (exempelvis bilder och information) som efterfrågas i formuläret.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

14.1 Hemfrid ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel eller brist i Hemfrids utförande av Tjänsterna. Hemfrid ansvarar därmed aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.

14.2 Hemfrids totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

14.3 Ansvarsbegränsningen i punkterna 14.1 och 14.2 gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på Hemfrids sida eller annars följer av tvingande lag.

14.4 Hemfrid ersätter inte skador som uppkommit på grund av (i) att Kunden uppgivit felaktig, eller underlåtit att uppge, information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt punkten 4.2 ovan, eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. Hemfrid ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

14.5 Om Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till den skada som uppstått, ska Hemfrids ansvar jämkas i förhållande till omfattningen av Kundens medvållande.

15. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

15.1 Om inte annat framgår av Avtalet gäller det tillsvidare från och med det undertecknandet och kan sägas upp av endera parten med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

15.2 För Tjänster som omfattas av ett abonnemang gäller att om uppsägning sker före den 15:e i en månad, upphör Avtalet att gälla den sista dagen i innevarande månad. Om uppsägning sker den 15:e eller senare upphör Avtalet att gälla den sista dagen efterföljande månad.

15.3 Kunden måste betala för samtliga Tjänster som har utnyttjats och Kunden har efter Avtalets upphörande två (2) månader på sig att använda de timmar som finns sparade i Kundens timbank enligt punkten 7.1 ovan.

15.4 Om någon av parterna väsentligen bryter mot bestämmelserna i Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter mottagandet av en skriftlig begäran, har den andra parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

16. PERSONUPPGIFTER

16.1 Hemfrid behandlar personuppgifter hänförliga till Kunden och i vissa fall Kundens närstående i samband med Tjänsternas utförande. För mer information om Hemfrids behandling av personuppgifter, se Hemfrids Intergritetspolicy.

17. ÖVRIGT

17.1 Kunden har inte rätt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Hemfrid har dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan, under förutsättning att Kunden skriftligen meddelas om detta.

17.2 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Hemfrid. Justeringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg. Om Kunden inte accepterar de justerade villkoren ska Kunden ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

18. TVIST OCH LAGVAL

18.1 Om tvist uppstår och parterna inte kan lösa denna på egen hand har Kunden rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

18.2 Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.

18.3 Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt. Kunden har dock rätt att väcka talan vid rätten i den ort där Kunden har sin hemvist i enlighet med 10 kap. 8a § rättegångsbalken.