Hemfrid

Hemfrids Integritetspolicy

1. INLEDNING

Hemfrid AB ("Hemfrid", "vi" eller "oss") behandlar personuppgifter om dig som:

 • är kund hos oss eller är kontaktperson eller anställd hos ett företag som är kund hos oss,
 • besöker och använder vår webbplats, vår app och sociala medier (digitala kanaler),
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundtjänst, och
 • deltar i marknadsföringsaktiviteter anordnade av oss (t.ex. tävlingar eller kundundersökningar)

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i anslutning till det.

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, köphistorik och ärendeinformation utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER, FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH MED STÖD AV VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Du som är kund till Hemfrid

Är du en befintlig kund till Hemfrid (som privatperson eller kontaktperson eller anställd hos en företagskund), behandlar vi sådana personuppgifter som är nödvändiga för att administrera kundrelationen eller uppfylla avtal med dig eller med ditt företag. Personuppgifter hänförliga till närstående till dig som privatperson, såsom samboende och barn, kan också komma att behandlas i samband med familjeservicetjänster. Personuppgifter kan även komma att inhämtas från och delas med samarbetspartners om du väljer att teckna ett särskilt avtal om förmåner och erbjudanden från sådana samarbetspartners.

Kategorier av uppgifter Ändamål Laglig grund
(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress

(ii) Boendeuppgifter: adress, portkod, nyckel och vid tillgång till hemmet.

(iii) Order- och beställningsuppgifter samt avdragsuppgifter: köp- och transaktionshistorik samt betalinformation

(iv) Inloggningsuppgifter: e-postadress och lösenord

(v) Demografiska uppgifter: ålder, kön, civil-status och utbildning

(vi) Känsliga personuppgifter: hälsouppgifter och uppgifter om barn (vid beställning av våra barnpassningstjänster).

(v) Faktureringsuppgifter: faktureringsinstruktioner och uppgifter på fakturor.
(i) Tillhandahålla tjänster som du har beställt och administrera vårt avtal med dig eller ditt företag

(ii) Kommunicera med dig och administrera ditt kundärende (såsom reklamationer och RUT-avdragsansökningar)

(iii) Skicka marknadsföring till dig, bl.a. via post, e-post och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i avsnitt 8 nedan.

(iv) Erbjuda kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners

(v) Ta fram statistik över användning av våra tjänster samt underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster, samt

(vi) Uppfylla rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringsskyldighet) och beivra brott.
(i) Fullgörande av avtal: fullgöra åtaganden i avtal med dig och i övrigt administrera åtaganden som följer av kundavtalet (t.ex. hantering av reklamationer).

(ii) Laglig skyldighet: uppfylla skyldigheter i lag, t.ex. bokföringslagstiftning eller skatterättslig lagstiftning.

(iii) Berättigat intresse: vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter såsom att rikta marknadsföring till dig, ta fram statistik över användning av våra tjänster samt kommunicera med dig när det inte är en direkt följd av vår avtalsrelation. När personuppgifter behandlas avseende andra än befintliga kunder (såsom närstående, samboende eller kontaktpersoner hos företagskunder) sker det med stöd av berättigat intresse.

3.2 Du som besöker och använder våra digitala kanaler

När du använder våra digitala kanaler samlar vi in sådana uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. ditt namn, e-postadress och mobilnummer. Personuppgifter kan även samlas in av oss genom användning av cookies. Hemfrids användning av cookies beskrivs i vår cookiepolicy.

Kategorier av uppgifter Ändamål Laglig grund
(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress

(ii) Surfvanor och besökshistorik: vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge

(iii) Demografiska uppgifter ålder, kön, civil-status, adress och utbildning

(iv) Inloggningsuppgifter: e-postadress och lösenord

(v) Profil- och rörelsemönster: gjorda val/köp, antal klick, lokaliseringsuppgifter, preferenser, målgrupp och profil

(vi) Tekniska uppgifter: teknisk utrustning som används, tidpunkter, metadata, cookie-ID och IP-adress.
(i) Tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra våra digitala kanaler

(ii) Ge dig support vid eventuella problem med våra digitala kanaler

(iii) Skicka marknadsföring till dig, bl.a. via post, e-post och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i avsnitt 8 nedan. Dina personuppgifter kan även analyseras och grupperas (s.k. profilering) i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information och marknadsföring

(iii) Skapa rapporter, följa upp marknadsföringskampanjer och upprätta avidentifierad statistik över användning av våra digitala kanaler

(iv) Förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t.ex. virusattacker

(v) Skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på Hemfrids digitala kanaler och våra samarbetspartners digitala kanaler.
(i) Fullgörande av avtal: fullgöra åtaganden i avtal med dig som du gör i samband med beställningar på våra digitala kanaler och i övrigt administrera åtaganden som följer av avtalet med dig

(ii) Berättigat intresse: vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter såsom att rikta marknadsföring till dig som befintlig kund, följa upp marknadsföringskampanjer och upprätta avidentifierad statistik, samt förvalta, testa och utveckla våra IT-system

(iii) Samtycke: elektroniska utskick till dig som inte är en befintlig kund till Hemfrid kommer endast att ske om du har samtyckt till det i förväg.

3.3 Du som kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt kommer i kontakt med oss

När du kontaktar oss, t.ex. vid frågor till vår kundtjänst eller när du på annat söker kontakt med oss, t.ex. kommunicerar med oss i sociala medier, behandlas personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in om dig t.ex. i samband med administration av ditt kundärende.

Kategorier av uppgifter Ändamål Laglig grund
(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress

(ii) Ärendeinformation: kundnummer, klagomål, önskemål, uppgifter om ditt boende, order- och beställningsuppgifter, RUT-avdragsuppgifter, köp- och transaktionshistorik, betalningsinformation samt andra uppgifter som du lämnar i din kontakt med oss.
(i) Kommunicera med dig och administrera ditt ärende vid kontakt med vår kundservice, e-postformulär och konton i sociala medier;

(ii) Analysera samtal och chattar i syfte att förbättra vår kommunikation samt för din och vår säkerhet;

(iii) Upprätta avidentifierad statistik över hur Hemfrids kommunikationsfunktioner används;

(iv) Underhålla, utveckla, testa och förbättra Hemfrids tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.
(i) Fullgörande av avtal: fullgöra avtal med dig och i övrigt administrera åtaganden som följer av avtalet.

(ii) Berättigat intresse: vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter såsom att kommunicera med dig, rikta marknadsföring och information till dig, analysera samtal och användning av våra kommunikationsfunktioner, samt utveckla, testa och förbättra Hemfrids tjänster och tekniska plattformar.

3.4 Du som deltar i marknadsföringsaktiviteter

När du deltar i marknadsföringsaktiviteter, t.ex. tävlingar, kundundersökningar, seminarier, events och andra marknadsföringsaktiviteter som anordnas av oss, behandlar vi personuppgifter som du lämnar till oss.

Kategorier av uppgifter Ändamål Laglig grund
(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

(ii) Marknadsföringsaktiviteter: uppgifter om din medverkan i aktiviteten, åsikter, preferenser samt andra uppgifter som du lämnar i samband med aktiviteten.
(i) Att administrera marknadsföringsaktiviteten, inklusive att kommunicera utfallet av aktiviteten till dig samt betala ut eventuell vinstsumma.

(ii) Informera dig om, och erbjuda dig att medverka i, nya marknadsföringsaktiviteter.

(iii) Skicka marknadsföring till dig, bl.a. via post, e-post och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i avsnitt 8 nedan.

(iv) Skapa anonymiserad statistik baserad på marknadsföringsaktiviteter, för att förbättra Hemfrids tjänster.

(v) Underhålla, utveckla, testa och förbättra Hemfrids tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.
(i) Berättigat intresse: vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter såsom att administrera marknadsföringsaktiviteten du valt att delta i, följa upp marknadsföringskampanjer, rikta marknadsföring till dig som deltagit i en marknadsföringsaktivitet, och upprätta avidentifierad statistik, samt förvalta, testa och utveckla våra IT-system

(ii) Samtycke: elektroniska utskick till dig som inte är en befintlig kund till Hemfrid kommer endast att ske om du har samtyckt till det i förväg.

4. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs för att uppfylla krav i lag. Vi har rutiner på plats för att radera uppgifter därefter. Se exempel på sådana gallringstider nedan.

 • Kunders personuppgifter behandlas så länge som avtalet med dig löper och 24 månader därefter.

 • Personuppgifter som vi får från samarbetspartners sparas så länge som du använder erbjudandet och upp till 12 månader därefter.

 • Uppgifter om RUT-avdrag sparas så länge som det finns en risk för att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras.

 • Uppgifter om RUT-avdrag sparas så länge som det finns en risk för att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras.

 • Personuppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen sparas i 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.

 • Information om lagringstider för cookies framgår av vår cookie-policy.

5. SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Hemfrid värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

6. BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Hemfrid kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Hemfrids räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Hemfrids samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

För det fall att du väljer att ingå ett särskilt avtal om förmåner och erbjudanden från Hemfrids samarbetspartners, delas dina personuppgifter med sådana samarbetspartners.

Bolag som hanterar personuppgifter för Hemfrids räkning får alltid underteckna avtal med Hemfrid för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Hemfrid kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

7. RÄTT TILL INFORMATION OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL

Du har vissa rättigheter i förhållande till Hemfrid. Vill du göra gällande någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna i punkten 8 nedan:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.

 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Hemfrids tillgång till uppgifterna begränsad.

 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

8. KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Hemfrid i Sverige AB

Postadress: Box 38154, 100 64 Stockholm

Besöksadress: Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm

E-post: info@hemfrid.se

Telefon: 010-555 85 00