Vår visselblåsartjänst

Vi vill göra rätt

Vi på Hemfrid strävar efter att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas, medarbetarnas och allmänhetens förtroende för oss.

Om du är medarbetare på Hemfrid uppmanar vi dig att i första hand vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga här.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera en farhåga om något som allvarligt kan påverka företaget eller en människas liv eller hälsa, och som inte är i linje med vårt företags värderingar och affärsetiska principer. Beskriv ditt ärende noga så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Personuppgift som rör lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner.

Tack för ditt engagemang!