Pexels-netflix-par-mys-1-1

1 av 3 tror att relationen skulle bli bättre utan bråk om städning

Hemfrid har tagit fram en undersökning tillsammans med analys- och undersökningsföretaget Novus. De ställde frågor till 1000 svenskar kring städning och sysslor som man utför i hemmet. Vad triggar osämjan och blir det bättre om man tar hjälp?

Bland de par som är oense om städningen, tror 1 av 3 att deras förhållande skulle bli bättre om de slapp bråka om städningen. Det är framförallt de personer som själva upplever att de tar mer ansvar för hushållssysslorna och städningen i hemmet som tror på att relationen skulle förbättras. Utmärkande är personer i parrelationer med barn under 7 år där närmare hälften (48%) tror att förhållandet skulle bli bättre om de slapp bråka om städningen.

I de parrelationer där ansvaret för hushållssysslor och städning upplevs jämnt fördelat, anses inte relation påverkas om de skulle vara mindre oense om städningen. Det finns även en tydlig skillnad i åldersgrupperna där framförallt 50-79 åringar som lever i en relationer inte tror att förhållandet skulle påverkas.

Ambitionsnivån ligger till grund för städbråken

Mer än hälften (52 %) av de som lever i en parrelation är oense om något gällande städningen och det är framförallt ambitionsnivån (20 %), det vill säga, vad som behöver städas, som skapar mest groll. Det finns också ett tydligt samband till att städning skapar friktion i de relationer där man själva tycker att man tar störst ansvar i hemmet.

Läs också Din inställning till städning påverkar ansvarsfördelningen hemma